Työturvallisuuskoulutus – osa 1

Mihin työturvallisuutta tarvitaan?

Me kaikki haluamme varmasti töistä kotiin terveenä ja hengissä. Erilaiset työt ja työolosuhteet sisältävät erilaisia riskejä ja ovat eri tavalla kuormittavia, joten asiaan tulee varautua etukäteen.

Hyvällä työturvallisuudella varmistetaan, että henkilöstö osaa työvaiheet siten että ne voidaan suorittaa turvallisesti, käyttää tarvittaessa oikeanlaisia suojaimia ja osaa ottaa huomioon työpaikan riskit ja kuormitustekijät.

Työturvallisuudessa meidän jokaisen asenne on ratkaiseva. Työpaikan turvallisuudessa olennaista on ennaltaehkäisy, joka on aina tehokkaampaa kuin asioiden hoitaminen vasta sitten kun tapaturma tai vahinko on jo tapahtunut.

Toimiva työturvallisuus edellyttää työpaikalta turvallisuusjohtamista ja turvallisuuskulttuuria. Jokaisella on oltava riittävä osaaminen ja tietämys työturvallisuuteen vaikuttavista tekijöistä.

Turvallisella työpaikalla suhtaudutaan vakavasti turvallisuuteen ja vaara- ja haittatekijöihin. Edellä mainittujen seikkojen kehittäminen edellyttää johdon, esimiesten ja koko henkilöstön yhteistä panosta.

Työturvallisuuslaissa on velvoitteita työnantajalle huolehtia työntekijöiden turvallisuudesta ja terveydestä. Erilaisista toimenpiteistä päättäessään työnantajan tulee ottaa huomioon työhön, työolosuhteisiin ja työympäristöön sekä työntekijän henkilökohtaisiin edellytyksiin liittyvät seikat.

Työnantajan on oltava jatkuvasti tietoisena työolojen vaara ja haittatekijöistä, sekä työn kuormitustekijöistä. Työnantaja täyttää velvollisuutensa laatimalla työsuojelun toimintaohjelman, tunnistamalla vaara- ja haittatekijät sekä arvioimalla niiden merkityksen, ja antamalla opetusta ja ohjausta työntekijöille.

Turvallisella työpaikalla panostetaan ennaltaehkäisyyn, riskien jatkuvaan arviointiin ja turvallisuuden kehittämiseen. Jokaisen meidän tulee ilmoittaa työnantajalle kaikista vahingoista tai läheltä piti -tapahtumista.

Vahingoista ja läheltä piti -tapahtumista oppiminen auttaa kehittämään työpaikasta turvallisemman. Jokaisen työntekijän oikeus ja velvollisuus on omilla teoillaan vaikuttaa työpaikan turvallisuuteen.

On huomioitavaa, että työpaikan turvallisuutta ei voi vierittää työnantajalle, vaan meillä jokaisella on oma osuus työpaikan turvallisuuden kehittämisessä.

Työpaikan turvallisuuden kehittämiseksi jokaisella työntekijällä tulee olla:
– ymmärrys työstä ja sen vaatimuksista, työympäristöstä, työoloista ja työprosesseista
– tietää eri osapuolien vastuut ja velvollisuudet
– osallistua omalta osaltaan työturvallisuuden edistämiseen ja puuttua turvallisuuspoikkeamiin

Työturvakortti verkossa on laaja työturvallisuuden kokonaisuus jokaiselle työntekijälle.

Työnantaja tai muu työn suorittaja voi varmistua, että kurssin suorittaneella henkilöllä on kattava ymmärrys työturvallisuusvastuista, hän tuntee yhteisen työpaikan määritelmän ja eri toimijoiden roolit, sekä osaa tunnistaa erilaisia työpaikan vaaroja ja oikeita toimintatapoja.

Työturvakortti on voimassa viisi (5) vuotta myöntöpäivästä lukien.

Pähkinänkuoressa


Tämä kurssi on Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin hyväksymä (DNro TRAFICOM/149568/05.03.175/2021).

Koulutuksen sisältö on 7 oppituntia ja sen suorituksen voi jakaa kahdelle päivälle. Mikäli seuraava suorituspäivä ylittää em. vaatimuksen, kurssi alkaa automaattisesti alusta.

Huomioithan, että direktiivin mukaan verkko-opetuksen kesto voi jatkokoulutuksessa olla enintään 12 tuntia.Kurssista suoritettu